Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - purvaini meži 91D0*, staignāju meži 9080*, neskarti augstie purvi 7110*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, ķērpjiem bagāti priežu meži 91T0, veci jaukti platlapju meži 9020*, upju straujteces un dabiski uzpju posmi 3260.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0543300
Administratīvais iedalījums: Ropažu novada Ropažu pagasts
Platība: 357,02 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk