LAIKS: 20.01.2022. plkst. 10.00-12.00

VIETA: ZOOM platforma

Dabas lieguma “Ķirbas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 4. sanāksme

Sanāksmes dalībnieki tiks iepazīstināti ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības atzinumu.

Pieteikšanās:

Plāna izstrāde tiek veikta Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

 


LAIKS: 21.01.2022. plkst. 10.00-12.00

VIETA: ZOOM platforma

Dabas lieguma “Grebļukalns” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 4. sanāksme

Uzraudzības grupas noslēdzošajā sanāksmē plānots apspriest sabiedriskās apspriešanas rezultātus, veiktos plāna precizējumus.

Plāna izstrādātājs iepazīstinās ar saņemto pašvaldības atzinumu. Uzraudzības grupas pārstāvjiem jāapstiprina, ka plāns izstrādāts ievērojot 2007.gada 9.novembra MK noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” prasības.

Pieteikšanās:

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.