Vadaiņu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515900
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Zvārtavas pagasts
Platība: 226,8 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga augstā purva un purvainu mežu aizsardzības teritorija. Pie Vadaiņu ezera izveidojies neliels pārejas purvs. Teritorijā konstatēts liels skaits ES Putnu direktīvas putnu sugu: baltais stārķis, melnais stārķis, zivju ērglis, rubenis, mednis, vakarlēpis, ūpis u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav