Aizstājējattēls

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490630
Administratīvais iedalījums: Madonas novads Kalsnavas pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug lielu vecumu un dimensijas sasnieguši platlapji, dominējošā koku suga ir liepa, taču sastopamas arī citas platlapju sugas, it īpaši, jaunākajā koku paaudzē – ozoli, kļavas, gobas u.c. Liela daļa alejas koku ir sasnieguši dižkoku izmērus, kopumā alejā ir sastopami 14 dižkoki, vēl vairāki koki tuvojas dižkoku apkārtmēram. Alejā ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus), marmora rožvabole (Liocola marmorata) un parka vīngliemezis (Helix pomatia), papildus ir atrasta viena dabisko meža biotopu indikatorsuga – tumšā ēnvabole (Melandrya dubia). Kā arī alejā konstatēta viena īpaši aizsargājamā ķērpju suga bālā sklerofora (Sclerophora pallida), kas atrasta uz gobas. Tāpat alejā konstatēta viena dabisko mežu (DMB) indikatorsuga -  iesarkanā bacīdija (Bacidia rubella).

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumu materiāli:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: