Vecsatiķu muižas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490360
Administratīvais iedalījums: Brocēnu novada Gaiķu pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Aleja veidota no liepām ar ošu un kļavu piemistrojumu. Inventarizācijas laikā alejā uzskaitīti 23 dobumaini koki, dobumi lielākoties ir nelieli. Bez dobumiem sastopami arī citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (zari, atsevišķi koki), daudz atsegtas koksnes ar saproksilo kukaiņu izskrējām, sēņu augļķermeņi. Tāpat alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar 14 atradnēm un bālā sklerofora (Sclerophora pallida) ar divām atradnēm. Atradnes ir labā stāvoklī un ar daudz potenciāli piemērotiem dzīvotņu kokiem.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: