Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, nogāžu un gravu meži 9180*, upju straujteces un dabiski upju posmi 3260.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija. Teritorijā konstatēta retas un aizsargājamas vaskulāro augu sugu atradnes  - daudzgadīgā mēnesene (Lunaria rediviva), sīpoliņu zobainīte (Dentaria bulbifera), trejvārpu plakanstaipeknis (Diphasiastrum tristachyum). Tā pat konstatētas retas un aizsargājamas sūnu un sēņu sugas - tūbainā bārkstlape (Tricholea tomentella), trejdaivu bacānija (Bazzania trillobata), doblapu leženeja (Lejeunea cavifolia), gludkausiņa jungermannija (Liochlaena lanceolata) un vēdekļa sārtaine (Rhodotus palmatus). Minētās sūnu, sēņu un vaskulāro augu sugām to aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0543400
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Mazozolu pagasts
Platība: 267,13 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk