Atrašanās vieta

Alejā dominē bioloģiski veci ozoli. Inventarizācijas laikā alejā konstatētas divas aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra Lasius fuliginosus un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Kopumā alejas teritorijā atrodami 66 dobumaini koki, kā arī atmirusī koksne, atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām, sēņu augļķermeņi, sulojoši koki, sabiedrisko plēvspārņu ligzdas, kas ir nozīmīgi bezmugurkaulnieku mikrobiotopi. Tāpat alejā konsta’tetas divas dabisko mežu biotopu (DMB) sūnu indikatorsugas īssetas nekera (Neckera pennata) un tievā gludlape (Homalia trichomanoides). Sugām alejā ir piemērots mikroklimats – lielāks noēnojums un mitrums. Alejā konstatētas arī četras aizsargājamas ķērju sugas – parastais plaušķērpis Lobaria pulmonaria ar 9 atradnēm, kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulu), ar 6 atradnēm, bālā sklerofora Sclerophora pallida ar vienu atradni un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala) ar vienu atradni.

Vērenes muižas aleja. Foto Andris Soms

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490300
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Madlienas pagasts
Stādīšanas gads: 19.gs.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Sabiedriskā monotoringa programma "Alejas un koku rindas". Metodiskais apraksts un novērojuma protokols

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk