Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināti mikroliegumi: mistrotu skuju-lapu koku meža,  citu lapu koku meža, egļu un mistrota slapja egļu meža un slapja melnalkšņu meža biotopu aizsardzībai, kā arī Rusova dzegužpirkstītes (Dactylorhiza russowii) aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0543500
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Lejasciema pagasts​​​​​​​
Platība: 222,2 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk