Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums baltmugurdzeņa (Dendrocopus leucotos) aizsardzībai. Teritorijā konstatētas retas un īpaši aizsargājamas ķērpju un sēņu sugas - caurumainā menegācija (Menegazzia terebrata); rožainā piepe (Fomitopsis rosea),  kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu.    

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0543800
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Žīguru pagasts​​​​​​​
Platība: 38,72 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk