Vjadas meži

Teritorijā ir liels ES nozīmes meža biotopu īpatsvars. Daudzas mežaudzes atbilst arī dabisko meža biotopu kritērijiem. ES Biotopu direktīvas aizsargājamie meža biotopi no kopējās teritorijas aizņem 81,8%, tai skaitā - pārmitri platlapju meži, jaukti platlapju meži, boreālie meži un purvaini meži. Nedaudz sastopami arī melnalkšņu staignāji. Pārmitrajos platlapju mežos, kas ir nozīmīgākais biotops teritorijā, ir saglabājušās saimnieciskās darbības netraucētam mežam raksturīgās struktūras un elementi, atsevišķi nogabali vērtējami kā izcili šo mežu paraugi.

Vjadas meži
Dabas liegums VJADAS MEŽI. Foto: Ivars Leščinskis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527600
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Susāju pagasts
Platība: 208 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija