Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums baltmugurdzeņa (Dendrocopus leucotos) aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0543900
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Liepnas pagasts
Platība: 194,72 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk