Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju 3150, distrofi ezeri 3160, neskarti augstie purvi 7110*, pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināti mikroliegumi medņa (Tetrao urogallus) un baltmugurdzeņa (Dendrocopus leucotos) aizsardzībai. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu - smaržīgā zemessomenīte (Geocalyx graveolens), Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum), kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), gludkausiņa jungermannija (Liochlaena lanceolata), doblapu leženeja (Lejeunea cavifolia), ķērpju - parazītiskā kladonija (Cladonia parasitica) un vaskulāro augu sugas - parastais plakanstaipeknis (Diphasiastrum complanatum), kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu. Tā pat teritorijā dibināti mikroliegumi citu lapu koku meža biotopu un mistrotu skuju-lapu koku meža biotopu aizsardzībai.
 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0544000
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Goliševas pagasts​​​​​​​
Platība: 741,72 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk