Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes , tajā skaitā izveidoti mikroliegumi medņa (Tetrao urogallus) un mazā ērgļa (Aquila pomarina) aizsardzībai, kā arī slapja melnalkšņu meža biotopa aizsardzībai. Konstatēta parastā plakanstaipekņa (Diphasiastrum complanatum) atradne.

Dabas liegums ZILPUES MEŽI. Foto Maija Krūmiņa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0544100
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Briģu pagasts
Platība: 241,16 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk