Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība Parkā dominē dažādi vietējo sugu platlapji - parastās kļavas (Acer platanoides), parastās liepas (Tilia cordata), parastās gobas (Ulmus glabra), kā arī sastopami svešzemju sugu kokaugi - Eiropas lapegle (Larix decidua), Holandes liepas (Tilia vulgaris), platlapu liepa (Tilia platyphyllos) un Latvijā retāk sastopamā melnā priede (Pinus nigra). Kā arī parkā ir sastopama dendroloģiski nozīmīgā parastā ozola forma 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiata').

Dabas vērtības Parka teritorijā ir sastopami ekoloģiski vērtīgi koki ar lielu trupējušas koksnes daudzumu stumbrā, dažādu izmēru dobumiem, kalstoši vai jau nokaltuši, kā arī sausi zaru stumbeņi. Vienā no tādiem kokiem tika konstatēta īpaši aizsargājama kukaiņu suga lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita). Kā arī Zlēku parkā tika atzīti 69 koki, kas ir piemēroti lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) tālākai populācijas attīstībai.

Kultūrvēsturiskā vērtība Zlēku muižas ēku komplekss būvēts 18. gs. sākumā. Parka veidošana, visticamāk, ilgusi no 18. gs. līdz 20. gs. 20. gadiem, un to uzsāka Ulrihs fon Bērs. Parks izveidots 4 ha platībā, kurā auga ap 15 svešzemju sugu koki un krūmi.

Zlēku parks

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470890
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Zlēku pagasts
Stādīšanas gads: no 18. gs. līdz 20. gs. 20. gadiem
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk