Zodānu purvs

Foto: R.Indriķe

Zodānu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502400
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Žīguru pagasts
Platība: 98 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Neliels augstais purvs, ko aptver purvains priežu mežs, kā arī skujkoku un jauktu koku mežs. Nozīmīga aizsardzības teritorija pārejas purviem, kuri konstatēti purva malās. Dabas liegumā konstatētas vairākas ES Biotopu un Putnu direktīvas un Latvijas īpaši aizsargājamas augu (Baltijas dzegužpirkstīte, gada un vālīšu staipeknis) un putnu (jūras ērglis, rubenis, melnā dzilna, mednis) sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav