LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Konsultatīvās padomes
__________
Gaujas Nacionālā parka konsultatīvā padome
Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt
Padomes personālsastāvs:
Inga Belasova - VARAM Dabas aizsardzības departaments; Aizsargājamo teritoriju nodaļa Nodaļas vadītāja;
Mārtiņš Līdums - Zemkopības ministrija; Meža departamenta ģenerāldirektora vietnieks
Raivo Rudzītis - Valsts meža dienests; Ziemeļvidzemes reģionālās virsmežniecības Virsmežziņa vietnieks
Vilma Platpīre - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; Latgales reģionālās nodaļas vadītāja - valsts galvenā inspektore
Lauku atbalsta dienests
Līga Šmaukstele - Kocēnu novada Vaidavas pagasta pārvalde
Dace Ruble -  Pārgaujas novada pašvaldība, teritorijas plānotāja
Arvīds Lukjanovs - Amatas novada dome, Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Romāns Vaščenko -  Beverīnas novada pašvaldība; Kauguru pagasta saimniecības vadītāja vietnieks
Dace Gradovska - Līgatnes novada pašvaldība; Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte
Valentīna Ceple - Sējas novada pašvaldība; zemes ierīkotāja
Jānis Zilvers -  Siguldas novada dome; priekšsēdētāja vietnieks
Inčukalna novada pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Krimuldas novada dome
Ainārs Amantovs - Priekuļu novada pašvaldība; mežzinis
Arnis Muižnieks - Mežu īpašnieku biedrība; valdes priekšsēdētājs
Jānis Ķuze - Latvijas dabas fonds; Padomes priekšsēdētājs, ornitologs
 
__________
 Ķemeru Nacionālā parka konsultatīvā padome
Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt
 
__________ 
Rāznas Nacionālā parka konsultatīvās padome
Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt
Padomes personālsastāvs:
Daiga Vilkaste - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore,
Aleksandrs Lubāns - Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības virsmežziņa vietnieks,
Viktors Reblis - Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektors,
Ināra Lukaševiča - Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece,
Valērijs Fedkins - Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksiamniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietnieks,
Monvīds Švarcs - Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis,
Jolanta Bāra - Daugavpils Universitātes Sistēmiskās bioloģijas institūta projektu administratore,
Edgars Mekšs - Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
Pēteris Tukišs - Dagdas novada domes deputāts,
Imants Skudra - Rēzeknes novada domes deputāts,
Sergejs Bašmakovs - Rāznas Nacionālā parka biedrība.
 
__________ 
Slīteres Nacionālā parka konsultatīvā padome
Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt
Padomes personālsastāvs*
Laura Seile - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente;
Lāsma Āboliņa - Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītājas vietniece;
Liene Gricmane - Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājas vietniece;
Daina Grantiņa - Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos;
Anda Lāse - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas valsts inspektore;
Lauris Laicāns - Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
Andris Zaļkalns - Pāvilostas novada domes deputāts;
Gendrihs Šķesters - Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldes vadītājs;
Jānis Priednieks - Latvijas Dabas fonda padomes loceklis;
Māris Strazds - Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis.
*VARAM 2016. gada 29. aprīļa rīkojums Nr. 107
__________
 
Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome
Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt
 
__________
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvā padome**
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt
Padomes personālsastāvs:
Elīna Baranovska – Biedrības “Baltā daba” projektu vadītāja;
Kaspars Beriņš – Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos;
Inese Bērziņa – Kocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu speciāliste un lauku konsultante;
Rūdolfs Cimdiņš – Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs;
Iveta Druva-Druvaskalne – Vidzemes Augstskolas lektore;
Raimonds Indrāns – Burtnieku novada pašvaldības Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs;
Valdis Kampuss – Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
Vilmārs Katkovskis – Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs;
Jānis Kauliņš – Biedrības “Ziemeļvidzemes ģeoparks” projektu vadītājs;
Dace Laiva – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānotāja;
Ilze Liekniņa – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja;
Līga Martinsone – Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
Kristaps Močāns – Salacgrīvas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
Sarmīte Pulste – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes sektora vadītāja;
Didzis Punāns – Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks;
Jurģis Rācenis – Alojas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks;
Madara Ribozola – Strenču novada pašvaldības tūrisma speciāliste, starptautisko projektu vadītāja;
Ingars Siliņš – Valkas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs;
Laura Taube – Biedrības “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrības” vadītāja;
Didzis Zemmers – Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
Jānis Zuments – Naukšēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

 
**Saskaņā ar likuma "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" 8.pantu un Ministru kabineta 2007.gada 13 .februāra noteikumu Nr.118 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums" 6.punktu