LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Antropogēnās slodzes novērtēšana
Metodika projektu ieguldījuma efektivitātes novērtēšanai

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" projektos
 
Metodikas mērķis ir pēc vienotiem principiem novērtēt projektos paredzētās tūrisma infrastruktūras izbūves un/vai atjaunošanas/pārbūves ietekmi, projekta ieguldījumu efektivitāti, lai gala rezultātā nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu biotopiem.