LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Aizkraukles purvs un meži
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0522600
Administatīvais iedalījums: Aizkraukles novada Aizkraukles pagasts
Platība: 1532 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: priekšlikumu projekts apskatāms dabas aizsarzdības plāna 7.2. punktā
Pārvalde: sākot ar 2011.gada 1.februāri nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Augstais purvs ar pārejas un zemā purva elementiem. Purvā vairākas salas ar dažādiem meža tipiem - gāršu, vēri, dumbrāju. Lielākajā purva salā veca liepu gārša mistrojumā ar ošiem. Apkārtējiem mežiem raksturīgi ļoti daudzveidīgi meža augšanas apstākļu tipi, kas mozaīkveidīgi nomaina cits citu. Liela purvu un meža augšanas apstākļu tipu daudzveidība. Daudz veco mežaudžu. Ligzdo vairāku retu sugu putni. Daudz retu augu un bezmugurkaulnieku sugu.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.
 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2011.-2021.): lejupielādēt (  2.7 MB)
Pielikumi:
1. Zemes lietojuma veidi ( 519KB).
2. Zemes īpašuma formas ( 627KB).
3. Mežaudžu plāns (2000.g.) ( 566KB).
4. Dabiskie mežu biotopi DMB un PDMB ( 515KB).
5. Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamie biotopi, DMB ( 516KB).
6. Īpaši aizsargājamās putnu un bezmugurkaulnieku sugas ( 512KB).
7. Īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas ( 507KB).
8. Īpaši aizsargājamās sūnu un ķērpju sugas ( 495KB).
9. Apsaimniekošanas pasākumu vietas ( 482KB).
9a. Plānotā tūrisma infrastruktūra ( 460KB).
10. Robežu izmaiņu ieteikumi ( 488KB).
11. Ieteikumi teritorijas zonējumam ( 424KB).
12.-16., 19. Dati (zooplanktona analīze ezerā, īpaši aizsargājamās putnu sugas, bezmugurkaulnieku sugas, zīdītāju sugas, nogulumu palinoloģiskie pētījumi) ( 820KB).
17., 18., 20.-28. Plāna izstrādes protokoli un citi dokumenti ( 476KB).