LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Aizkraukles purvs un meži
Dabas liegums Aizkraukles purvs un meži. Foto: Agnese Priede
Dabas liegums Aizkraukles purvs un meži. Foto: Agnese Priede

 
Dabas lieguma Aizkraukles purvs un meži atrašanās vieta Latvijā.Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0522600
Administatīvais iedalījums: Aizkraukles novada Aizkraukles pagasts
Platība: 1532 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: priekšlikumu projekts apskatāms dabas aizsarzdības plāna 7.2. punktā
Pārvalde: sākot ar 2011.gada 1.februāri nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Augstais purvs ar pārejas un zemā purva elementiem. Purvā vairākas salas ar dažādiem meža tipiem - gāršu, vēri, dumbrāju. Lielākajā purva salā veca liepu gārša mistrojumā ar ošiem. Apkārtējiem mežiem raksturīgi ļoti daudzveidīgi meža augšanas apstākļu tipi, kas mozaīkveidīgi nomaina cits citu. Liela purvu un meža augšanas apstākļu tipu daudzveidība. Daudz veco mežaudžu. Ligzdo vairāku retu sugu putni. Daudz retu augu un bezmugurkaulnieku sugu.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2011.-2021.): lejupielādēt >>> (PDF  2,7 MB)
Pielikumi:
1. Zemes lietojuma veidi (JPG 0,519 MB).
2. Zemes īpašuma formas (JPEG 0,627 MB).
3. Mežaudžu plāns (2000.g.) (JPEG 0,566 MB).
4. Dabiskie mežu biotopi DMB un PDMB (JPEG 0,515 MB).
5. Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamie biotopi, DMB (JPEG 0,516 MB).
6. Īpaši aizsargājamās putnu un bezmugurkaulnieku sugas (JPEG 0,512 MB).
7. Īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas (JPEG 0,507 MB).
8. Īpaši aizsargājamās sūnu un ķērpju sugas (JPEG 0,495 MB).
9. Apsaimniekošanas pasākumu vietas (JPEG 0,482 MB).
9a. Plānotā tūrisma infrastruktūra (JPEG 0,460 MB).
10. Robežu izmaiņu ieteikumi (JPEG 0,488 MB).
11. Ieteikumi teritorijas zonējumam (JPEG 0,424 MB).
12.-16., 19. Dati (zooplanktona analīze ezerā, īpaši aizsargājamās putnu sugas, bezmugurkaulnieku sugas, zīdītāju sugas, nogulumu palinoloģiskie pētījumi) (PDF 0,820 MB).
17., 18., 20.-28. Plāna izstrādes protokoli un citi dokumenti (PDF 0,476 MB).