LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Grīņu dabas rezervāts
Foto: Grīņu sārtene. Ē.Kļaviņa
Aizsardzības kategorija: dabas rezervāts, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0100300
Administratīvais iedalījums:Pāvilosta novada Sakas pagasts.
Platība: 1454.9 ha
Dibināšanas gads: 1936
Likums: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas rezervāta pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Aizsargājamā teritorija izveidota, lai aizsargātu ļoti retu meža augšanas apstākļu tipu - grīni, kurš sastopams tikai Baltijas jūras Kurzemes piekrastē. Grīnī aug īpaši aizsargājama, ļoti reta augu suga - grīņa sārtene. No aizsargājamiem augiem sastopami arī Buksbauma grīslis, Baltijas dzegužpirkstīte, fuksa dzegužpirkstīte, stāvlapu dzegužpirkstīte, plankumainā dzegužpirkstīte, purva sūnene u.c.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2008.-2018.): lejupielādēt
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” Grīņu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim
Pielikumi: lejupielādēt
Grīnis   (PDF 8,15 MB)
Grīņu dabas rezervāta 80. jubilejai veltītas foto izstāde "Caur uguni un ūdeni" materiāla elektroniskā versija. Tajā redzamas dabas pētnieku uzņemtas ainavas, augi un dzīvnieki, vēsturisku rezervāta izveidošanas dokumentu attēli.