LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Izsoles
Niedru ieguve
 
Īpašums Platība (ha) Kontaktpersona Pieteikšanās termiņš
Nekustamais īpašums „Papes ezers”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, ar kadastra Nr. 64840020001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64840020001. 1015 ha, sadalīti nogabalos Īpašuma pārvaldības nodaļas vecākā referente
Evita Zemlīte, tālr.26408429
no 06.10.2020. līdz 20.10.2020.
Nekustamais īpašums „Tosmares ezers”, Liepāja, ar kadastra Nr. 17000010007, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 17000010007. 88 ha Īpašuma pārvaldības nodaļas vecākā referente
Evita Zemlīte, tālr.26408429
no 06.10.2020. līdz 20.10.2020.Cirsmu izsole
Iesniedzamie dokumenti dalībai cirsmu izsolē

Juridiskām personām:
  • piedāvājums >>> Veidlapa "Piedāvājums rakstiskai cirsmu izsolei"
  • uzņēmuma reģistrācijas / komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no Latvijas republikas uzņēmu reģistra datubāzes;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • uzņēmumu reģistra lēmuma vai izziņas par pārstāvības tiesībām kopija;
  • pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav uzņēmumu reģistra lēmumā noteiktas pārstāvības tiesības;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments vai kopija.
Fiziskām personām:
  • piedāvājums >>> Veidlapa "Piedāvājums rakstiskai cirsmu izsolei"
  • pases vai personas apliecības dati;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments.
Citi cirsmu izsoles dokumenti
Dokumenti Kontaktpersona/s Cirsmu izsoles datums
Dzintars Ozols
29189865, dzintars.ozols@daba.gov.lv
27.10.2020.
Dzintars Ozols
29189865,
dzintars.ozols@daba.gov.lv
13.10.2020.


Nevajadzīgā kustamā manta
Dokumenti Kontaktpersona/s Pieteikumu atvēršana
Līgatnes dabas taku savvaļas dzīvnieku kolekcijas aļņi
Inta Lange,
26340340, 
inta.lange@daba.gov.lv
12.10.2020 plkst.11:00
Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150