LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Prioritātes
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās prioritāri veicama izpēte dabas vērtību saglabāšanai

Saraksts aktualizēts 17.06.2016.
Prioritātes tiek aktualizētas vismaz 2 reizes gadā, ņemot vērā DAP rīcībā esošo aktuālo informāciju par situāciju dažādās ĪADT. Sarakstā nav iekļautas teritorijas, kurās līdz 2020.gadam prioritāri paredzēts piesaistīt ES fondu līdzekļus dabas aizsardzības plānu izstrādei.
 
Teritorijas kategorija Nosaukums Nepieciešamie pētījumi
DL Randu pļavas pļavu stāvokļa izvērtējums, smilšu sanesumu migrācijas pētījumi
DL Karateri Smilšu krupja migrācija, populācijas atjaunošana
DP Pape Nidas purvs, Papes ezers, kāpu biotopi - dabas vērtības, ieteicamie pasākumi
DL Gudenieki dabas vērtību izpēte, izvērtējums, vai iespējams atjaunot kadiķu pļavas
DL Liepājas ezers (Vītiņu pļavas) dabas vērtību izpēte, ieteicamie apsaimniekošanas pasākumi
DL Tosmare dabas vērtību izpēte, hidroloģiskā izpēte
ĢMP Dzērves-Bērziņu avoti dabas vērtību izpēte, avotu izpēte, apsaimniekošanas pasākumu plānsSugas, kurām prioritāri izstrādājami vai aktualizējami sugu aizsardzības plāni  

Saraksts aktualizēts 17.06.2016.
Prioritātes tiek aktualizētas vismaz vienu reizi gadā, ņemot vērā DAP rīcībā esošo aktuālo informāciju par sugu populāciju aizsardzības stāvokli un izvērtējot to atbilstību LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumā Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" noteiktajiem kritērijiem.
 
Prioritāte Sugas zinātniskais nosaukums Sugas nosaukums latviešu valodā Nepieciešamais pasākums Atbilstība  LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojuma Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" noteiktajiem kritērijiem (rīkojuma punkts) Piezīmes
I Phoca hispida botnica Pogainais ronis sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.3. un 2.5.punkts Ziņojumā Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā novērtēts, ka aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-slikts ar paliekošu tendenci. Suga, kas, iepējams, rada ekonomiskus zaudējumus zvejsaimniecībai, tāpēc nepieciešams izstrādāt sugas aizsardzības plānu un izvērtēt, kā iespējams sabalansēt sociālekonomiskās un dabas aizsardzības intereses, ievērojot "Roņu regulas" nosacījumus
I Barbastella barbastellus Eiropas platausis sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. punkts Ziņojumā Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā novērtēts, ka aizsardzības stāvoklis Eiropas platausim ir nezināms, bet dīķu naktssikspārnim nelabvēlīgs-nepietiekams ar tendenci pasliktināties. Līdz ar to abām sugām nepieciešams izstrādāt sugas aizsardzības plānus, lai varētu apkopot pieeajmo informāciju un sagatavot pasākumu plānu situācijas uzlabošanai 
I Myotis dasycneme Dīķu naktssikspārnis sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. punkts
I Dendrocopos Raibie dzeņi sugu aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1.,  2.4., 2.5. punkts putnu sugas, kuru populāciju kopējais stāvoklis Latvijā ir neskaidrs, saistībā ar mikroliegumu noteikšanu daudz domstarpību starp ekspertiem un zemes īpašniekiem
I Strigiformes Pūčveidīgie sugu aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1.,  2.4., 2.5. punkts putnu sugas, kuru populāciju kopējais stāvoklis Latvijā ir neskaidrs, saistībā ar mikroliegumu noteikšanu daudz domstarpību starp ekspertiem un zemes īpašniekiem
I Coracias garrulus Zaļā vārna sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā. Nepieciešams veikt pasākumus, lai veicinātu sugas populācijas izplatību ārpus esošajām atradnēm.
I Pernis apivorus Ķīķis sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurai Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
II Circus pygargus Pļavu lija sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā, 
II Accipiter gentilis Vistu vanags sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā, izmaiņu tendence pēc dienas putnu monitoringa neskaidra (atbilstoši 2005.-2012.gada novērojumu ziņojumam)
II Porzana parva Mazais ormanītis sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
II Philomachus pugnax Gugatnis sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā,
II Limosa limosa Melnā puskuitala sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
II Clangula hyemalis Kākaulis sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
III Aythya ferina Brūnkaklis  sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
III Haematopus ostralegus Jūras žagata sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
III Charadrius dubius Upes tārtiņš sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
III Charadrius hiaticula Smilšu tārtiņš sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
III Pluvialis apricaria Dzeltenais tārtiņš sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
III Numenius phaeopus Lietuvainis sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
III Tringa totanus Pļavu tilbīte sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstā
III Larus minutus Mazais ķīris sugas aizsardzības plāns Rīkojuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.punkts putnu suga, kuras populācija Latvijā ir nelabvēlīgā stāvoklī un kurām Latvijas populācija ir nozīmīga Eiropas un globālā kontekstāSugas, par kurām prioritāri veicami pētījumi, apsaimniekošana vai citi pasākumi

Saraksts aktualizēts uz 17.06.2016.
Prioritātes tiek aktualizētas vismaz vienu reizi gadā, ņemot vērā DAP rīcībā esošo aktuālo informāciju par sugu populāciju aizsardzības stāvokli, nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem vai trūkstošo zinātnisko informāciju par sugas sastopamību.
 
Prioritāte Sugas zinātniskais nosaukums Sugas nosaukums latviešu valodā Nepieciešamais pasākums Piezīmes
I Osmoderma eremita (barnabita) Lapkoku praulgrauzis apsaimniekošanas pasākumi/jaunu N2000 teritoriju izveide Latvijā veido nozīmīgu daļu pasaules populācijas, nepieciešams veikt piemērotu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumus (ieviešot biotopa parkveida pļavu aizsardzības plānā noteiktos pasākumus), kā arī veidot jaunas N2000 teritorijas sugas aizsardzības režīma nodrošināšanai
I Maculinea arion un Maculinea teleius zilenīši atradņu apsaimniekošanas pasākumi Nepieciešams veikt zināmo atradņu atbilstošu apsaimniekošanu, iespējams nepieciešams izstrādāt atradnes apsaimniekošanas plānu
I Acrocephalus paludicola  grīšļu ķauķis izpēte, piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi starptautisks sugas aizsardzības plāns, kas paredz dažādus pasākumus, tai skaitā Latvijas pusē veicami praktiski pasākumi sugas populācijas atjaunošanai
 
I Margaritifera margaritifera Ziemeļu upespērlene atradņu apsaimniekošanas pasākumi atbilstoši Ziņojumam Eiropas Komisijai populācijas stāvoklis nelabvēlīgs, jāizvērtē izstrādātā sugas aizsardzības plāna ieteikumi un jāveic atradņu apsaimniekošana
I Unio crassus Biezā perlamutrene atradņu apsaimniekošanas pasākumi atbilstoši Ziņojumam Eiropas Komisijai populācijas stāvoklis nelabvēlīgs, jāizvērtē izstrādātā sugas aizsardzības plāna ieteikumi un jāveic atradņu apsaimniekošana, jāpaplašina N2000 tīkla teritorijas šīs sugas aizsardzībai
I Salmo salar un Salmo trutta Lasis un taimiņš izpēte (nārsta vietu kartēšana), nārsta vietu apsaimniekošanas pasākumi populācijas nelabvēlīgais aizsardzības statuss saistīts gan ar ūdens kvalitāti, gan piemērotu nārsta vietu trūkumu un maluzvejniecību
I Lampetra fluviatilis Upes nēģis izpēte (nārsta vietu kartēšana), nārsta vietu apsaimniekošanas pasākumi populācijas nelabvēlīgais aizsardzības statuss saistīts gan ar ūdens kvalitāti, gan piemērotu nārsta vietu trūkumu un maluzvejniecību
I Saxifraga hirculus Dzeltenā akmeņlauzīte izpēte/apsaimniekošanas pasākumi/ apsaimniekošana nepieciešama visu atradņu apzināšana un ieteikumi atradņu apsaimniekošanai
I Saussurea alpina ssp. esthonica Igaunijas rūgtlape izpēte/apsaimniekošanas pasākumi/ apsaimniekošana nepieciešama visu atradņu apzināšana un ieteikumi atradņu apsaimniekošanai
I Ligularia sibirica Sibīrijas mēlziede izpēte/apsaimniekošanas pasākumi/ apsaimniekošana nepieciešama esošo atradņu apzināšana un ieteikumi katras atradnes apsaimniekošanai
I Najas tenuissima Smalkā najāda jāiekļauj LV īpaši aizsargājamo sugu sarakstā/ jāveido N2000 teritorija aizsardzības statusa nodrošināšanai/ jāturpina atradņu izpēte un monitorings Sākotnēji suga iekļaujama MK noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Jāizveido Natura 2000 teritorija sugas aizsardzībai. LVAF projekta rezultāti liecina par to, ka Latvijas atradne ir viena no pasaulē lielākajām.
II Sternula albifrons Mazais zīriņš  ligzdošanas vietu aizsardzības nodrošināšana  DL "Ovīši" Dabas aizsardzības plānā labi aprakstīts piemērs šīs sugas aizsardzībai ligzdošanas laikā, kas būtu jāpārņem un jāievieš citviet
II Hirudo medicinalis Medicīnas dēle izpēte/ sugas aizsardzības plāna pārskatīšana pēc tam Ziņojumā Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā novērtēts, ka aizsardzības stāvoklis Latvijā nelabvēlīgs/nepietiekams ar nezināmu tendenci. Sākotnēji nepieciešams iegūt jaunus datus, izvērtēt informāciju no bezmugurkaulnieku monitoringa, tad var izstrādāt plānu
II Stylurus flavipes Dzeltenkāju upjuspāre izpēte Ziņojumā Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā novērtēts, ka aizsardzības stāvoklis Latvijā nelabvēlīgs/nepietiekams, bet lielākoties ir informācijas trūkums un piemērotu dzīvotņu apsaimniekošanas trūkums
II Aeshna viridis Zaļā dižspāre izpēte
II Dytiscus latissimus Platā airvabole izpēte Ziņojumā Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā novērtēts, ka aizsardzības stāvoklis Latvijā nelabvēlīgs/slikts, bet lielākoties ir informācijas trūkums un piemērotu dzīvotņu apsaimniekošanas trūkums
II Bufo calamita Smilšu krupis izpēte/ apsaimniekošanas pasākumi/apsaimniekošana nepieciešami praktiski ieteikumi atradņu apsaimniekošanā
II Cucujus cinnaberinus Sarkanais plakanis  izpēte/ piemērotu biotopu aizsardzības statusa nodrošināšana Ziņojumā Eiropas Komisijai populācijas statuss nelabvēlīgs/slikts - LV dažas atradnes, visticamāk iemesls biotopa - vecu platlapju mežu trūkums. 
II Oxyporus mannerheimii Mannerheima īsspārnis  izpēte/ piemērotu biotopu aizsardzības statusa nodrošināšana Ziņojumā Eiropas Komisijai populācijas stāvoklis novērtēts kā nelabvēlīgs/slikts ar tendenci pasliktināties. Šobrīd nav zināma neviena mūsdienu atradne. Nepieciešams sistemātiski apsekot LV meža degumus, ar mērķi konstatēt šīs sugas klātbūtni. Prioritārās vietas: Rīgas apkārtne - Baltezers-Garkalne-Inčukalns-Saulkrasti-Ādaži (1), Taurkalnes-Jaunjelgavas priežu masīvs (2) un Ugāle-Ance (3), jo šajos trīs reģionos ir zināmas vēsturiskās atradnes.Suga ir saistīta ar degumiem. 
II Stephanopachys linearis Svītrainais kapucķirmis  izpēte/ piemērotu biotopu aizsardzības statusa nodrošināšana Ziņojumā Eiropas Komisijai populācijas statuss nelabvēlīgs/slikts, visticamāk iemesls piemērotu biotopu trūkums. 
II Dianthus fischeri Fišera neļķe izpēte/ ieteikumi dzīvotņu apsaimniekošanai/  suga LV gandrīz izzudusi
II Dianthus superbus krāšņā neļķe izpēte/ ieteikumi dzīvotņu apsaimniekošanai/apsaimniekošana suga LV gandrīz izzudusi
II Liparis loesselii Lēzeļa lipare izpēte/ ieteikumi dzīvotņu apsaimniekošanai/apsaimniekošana nepieciešami ekspertu atzinumi un ieteikumi apsaimniekošanai, var būt arī ĪADT DA plānu ietvaros. Apsaimniekošana ir jāvirza uz tipiskā biotopa - zāļu purvu, miršu, kaļķainu pļavu saglabāšanu
II Equisetum telmateia Lielā kosa izpēte/ ieteikumi dzīvotņu apsaimniekošanai/apsaimniekošana Strauji samazinās sakarā ar biotopa stāvokļa pasliktināšanos
II Tetrao urogallus Mednis sugas aizsardzības plāna izstrādes atsākšana/ riesta vietu apsaimniekošana Strauji pasliktinās populācijas stāvoklis dažādu iemeslu dēļ
III Crex crex Grieze piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi šobrīd populācijas trends stabils, suga saistīta ar zālāju apsaimniekošanu
III Gallinago media Ķikuts piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi šobrīd populācijas trends stabils, suga saistīta ar zālāju apsaimniekošanu
III Thymallus thymallus Alata piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi situācija uzlabojama, uzlabojot ūdeņu kvalitāti un veicot piemēroto biotopu apsaimniekošanu
III Cottus gobio Platgalve piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi situācija uzlabojama, uzlabojot ūdeņu kvalitāti un veicot piemēroto biotopu apsaimniekošanu
III Botrychium simplex Vienkāršā ķekarpaparde izpēte regulāri jāpārbauda zināmās atradnes, iespējams izzudusi suga
III Cypripedium calceolus Dzeltenā dzegužkurpīte izpēte nepieciešami pētījumi un priekšlikumi par sliktā kvalitātē esošo atradņu apsaimniekošanu
III Pulsatilla patens Meža silpurene piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi uzlabojot esošo un vēsturisko atradņu stāvokli, sugas populācijas stāvoklis uzlabosies
III Gladiolus imbricatus Jumstiņu gladiola piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi uzlabojot esošo un vēsturisko atradņu stāvokli, sugas populācijas stāvoklis uzlabosies
III Dianthus arenarius smiltāja neļķe piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi uzlabojot esošo un vēsturisko atradņu stāvokli, sugas populācijas stāvoklis uzlabosies
III Viscum album baltais āmulis nepieciešami priekšlikumi izmaiņām sugas aizsardzības statusam nepieciešams pārskatīt sugas aizsardzības statusu
III Iris sibirica sibīrijas skalbe piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi uzlabojot esošo un vēsturisko atradņu stāvokli, sugas populācijas stāvoklis uzlabosies
III Primula farinosa un Pinguicula vulgaris bezdelīgactiņa, parastā kreimule piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Strauji samazinās sakarā ar biotopu stāvokļa pasliktināšanos
III Armaeria maritima jūrmalas armērija piemērotu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Strauji samazinās sakarā ar biotopu stāvokļa pasliktināšanosBiotopi, kuriem prioritāri izstrādājami vai aktualizējami biotopu aizsardzības plāni, veicami pētījumi par tiem, nepieciešams veikt apsaimniekošanas pasākumus labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai

Saraksts aktualizēts uz 17.06.2016.
Prioritātes tiek aktualizētas vismaz reizi gadā, ņemot vērā "NATURA 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā" veikto informācijas apkopojumu un DAP konstatētās aktuālās problēmas.
 
Biotopa veids Nepieciešamais pasākums
Mežainas piejūras kāpas 2180 biotopa aizsardzības plāna izstrāde, pētījumi
Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām 1210 biotopa aizsardzības plāns, pētījumi
Pelēkās kāpas 2130, 2140, 2170 apsaimniekošana
Mitras starpkāpu ieplakas 2190 apsaimniekošana
Akmeņu sēkļi jūrā 1170 izpēte
Lagūnas, piejūras zālāji 1150, 1630 izpēte, apsaimniekošana
Staignāju meži 9080 biotopa aizsardzības plāna izstrāde, pētījumi
Visi zālāju un virsāju biotopi apsaimniekošana
9060* Skujkoku meži uz osveida reljefa formām apsaimniekošana
Upju straujteces un dabiski upju posmi 3260 apsaimniekošana
Mezotrofie ezeri 3130 un seklie lagūnu tipa ezeri apsaimniekošana
Kaļķaini zāļu purvi 7210, 7230 apsaimniekošana
Avoksnāji un avoti 7220, 7160 apsaimniekošana
Augstie purvi (kā kompleksa teritorija ar 7110, 7140, 91D0) apsaimniekošana
Degradēti augstie purvi 7120 pētījumi
Purvaini meži 91D0 apsaimniekošana
Veci, jaukti platlapju meži 9020 apsaimniekošana
Atsegumi un alas apsaimniekošana sikspārņu aizsardzībai
Parkveida pļavas 6530* biotopa aizsardzības plāna pasākumu ieviešana, pētījumi