LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2012-07-24
Par vienu sakoptu upes posmu Vidzemē vairāk
Dabas liegumā „Korneti-Peļļi” š.g. 17.-18.jūlijā projekta „Zaļais koridors” ietvaros notika Pērļupes sakopšanas talka. Projekta finansējums piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, kura tiek realizēta Dienvidigaunijas un Ziemeļvidzemes pierobežas reģionā.

Pēc Pērļupes nosaukuma spriežot, kādreiz Pērļupītē dzīvojušas ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera, tomēr mūsdienās tās upē vairs nav sastopamas. Lieguma teritorijā iekļauta Pērļupes augštece - aptuveni 1,5 km garš posms, kurā upei ir ievērojams kritums ~ 4,6 m/km. Upītei ir akmeņaina grunts, smilšainas sēres. Te konstatēti trīs Latvijā aizsargājami biotopi (akmeņu sakopojumi upēs, hildenbrandijas Hildenbrandia rivularis audzes upēs, upju straujteces), viens Eiropas Savienības aizsargājams ūdens biotops (upju straujteces un dabiski upju posmi), kā arī aizsargājamie gravu un nogāžu meži krastos. Šodien acīm paveras ļoti ainaviski upes līkumi dziļā gravā, bet kokos ieaudzis sens siena šķūnītis un vecu dzirnavu drupas stāsta par cilvēku darbošanos šajā vietā senākos laikos.

Nepieciešamība veikt upes sakopšanas pasākumu bija paredzēta jau lieguma dabas aizsardzības plānā, kurš izstrādāts 2003.gadā, paredzot saglabāt 600 m garu straujteču posmu. Lieguma aizsargājamos upju straujteču biotopus apdraud intensīvā bebru darbība, sagāzušies koki un to krāvumi.

Talkas laikā tika sazāģēti un izvākti sagāztie koki, izjaukti bebru dambji un koku sanesumi. Ar zinātnieku palīdzību ieraudzītas aizsargājamās sārtaļģes hildebrandijas kā asinssārti plankumi uz akmeņiem, augumā necilais strauta nēģis un vienūsainā vēdzele. 

Pasākumā piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, AS „Latvijas valsts meži” pārstāvji, Latvijas Universitātes hidrobiologi un studenti, kā arī vietējo pašvaldību pārstāvji. Liels paldies par atbalstu jāsaka vietējiem iedzīvotājiem un zemju īpašniekiem, kuri gan aktīvi piedalījās talkā, gan atvēlēja savu pagalmu noslēguma ugunskura kurināšanai.
 
Sandra Ikauniece
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģiona
projekta „Zaļais koridors” vadītāja

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: