LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2011-07-07
Darbinieku profesionalitātes pilnveidošana
 
Š.g. maijā un jūnijā Dabas aizsardzības pārvaldē norisinājās pirmais posms kā pilotprojekts Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrācijas darbinieku apmācības programmai. To īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide” ietvaros.
 
Piecu pieredzējušu lektoru vadībā profesionālās pilnveides programmas pilotprojekta apmācībās piedalījās 17 dalībnieki no visām Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām. Mācību saturs tika veidots, balstoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku anketēšanas rezultātiem par profesionālajā darbībā nepieciešamo zināšanu un prasmju pilnveidi. Programmas aprobēšanai izvēlēti šādi galvenie temati:
  • administratīvais process un administratīvā pārkāpuma lietvedība;
  • dabas vērtību radoša un prasmīga interpretācija;
  • konfliktu risināšana;
  • no Biotopu direktīvas vispārējā mērķa līdz konkrētiem objektiem - labvēlīgs aizsardzības statuss un skaitliskie mērķa izpildes rādītāji valstī kopumā un katrā atsevišķā Natura 2000 teritorijā;
  • ES nozīmes meža biotopi - pašreizējais statuss, ekoloģiskie un aizsardzības jautājumi;
  • ES nozīmes zālāju biotopi - pašreizējais statuss, ekoloģiskie un aizsardzības jautājumi;
  • ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietošana Natura 2000 teritoriju dabas vērtību reģistrēšanā un monitoringā.
200 stundu ilgajā apmācībā 40 stundas bija atvēlētas klātienes lekcijām. Pārējais laiks bija mācību vielas patstāvīgai apgūšanai, veicot arī dažāda veida uzdevumus. Kā norādīja paši dalībnieki, mācības ir bijušas ļoti vērtīgas un gūtās zināšanas un prasmes dos iespēju kvalitatīvāk pildīt savus darba pienākumus.
 
Pēc pilotprojekta noslēguma lektori ir izvērtējuši lekciju saturu un pielietotās metodes, ir pārspriesti nepieciešamie uzlabojumi un papildinājumi. Nākamajā projekta posmā tiks apmācīti pārējie Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju darbinieki pēc pilnveidotās apmācību programmas, kas noslēgsies 2011.gada augustā.
 
Projektu paredzēts realizēt līdz 2011.gada septembrim. Kā galveno ieguvumu turpmākajā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldībā var uzskatīt Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku - vides inspektoru efektīvāku darbu ar vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām, uzņēmējiem un citām mērķauditorijām.
 
85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
Meldra Langenfelde
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas uzraudzības un izglītības departamenta
projektu vadītāja
Foto: M.Langenfelde
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: