LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2011-11-28
Sākas projekts„Zaļais koridors”
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Igaunijas Vides aģentūras (Estonian Environmental Board) Polvas-Valgas-Voru reģiona administrāciju 2011.gada 1.novembrī ir uzsākusi projektu „Tuned nature management in transboundary area of Estonia and Latvia” (saīsinātais nosaukums „Green Corridor”) jeb „Zaļais koridors”. Finansējums piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekts tiks realizēts Dienvidigaunijas un Ziemeļvidzemes pierobežas reģiona NATURA 2000 teritorijās. Latvijā tas aptver Valkas, Alūksnes un Apes novadus, kuros atrodas vairāk kā 10 dažādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī sugu un biotopu aizsardzībai nozīmīgi mikroliegumi.
 
Daba ir mūsu kopējā vērtība, arī sugas nepazīst robežas, īpaši runājot par migrācijas jautājumiem. Tāpēc ir nepieciešama vienota izpratne par vides stāvokli un esošajām tendencēm, kopīgi pētījumi un saskaņota rīcība. Bez kopīgas izpratnes jau drīzā nākotnē dabas vērtības pierobežas apgabalos var izzust vai tikt nozīmīgi apdraudētas. Tāpēc projekta galvenais mērķis ir izveidot kopīgu vides vērtību datu bāzi, kas palīdzētu atbildīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī attīstīt savstarpēji saskaņotu pārvaldi un biotopu apsaimniekošanu, monitoringu un attīstības pasākumus pārrobežu apgabalā.
 
Viens no galvenajiem uzdevumiem ir aizsargājamo biotopu un sugu apzināšana, apkopojot jau esošo informāciju un iegūstot arī jaunus datus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta mednim, ķikutam, lidvāverei, lapkoku praulgrauzim, upes pērlenei, dažādiem taureņiem un spārēm. Viens no projekta uzdevumiem ir izstrādāt kopīgu apsaimniekošanas plānu, ko turpmāk varēs izmantot praktiskajos darbos, veicot apsaimniekošanas pasākumus ķikuta un medņa apdzīvotajos biotopos, atjaunojot parkveida pļavas un upju straujteces. Plānota vietējo iedzīvotāju iesaistīšana gan biotopu atjaunošanas darbos, gan dabas vērtību monitoringā. Sabiedrības iesaistīšanai tiks izmantota sabiedriskā monitoringa sistēma, kā arī interesentiem būs iespēja tiešraidē internetā vērot gan plēsīgo putnu ikdienu to ligzdās, gan ielūkoties bebru slēptajā dzīvesveidā un citos dabas procesos.
 
Sandra Ikauniece
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas
projekta „Zaļais koridors” vadītāja

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: