Karte
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505400
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Elkšņu pagasts
Platība: 376 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Lielāko teritorijas daļu aizņem Aizdumbles ezers - dabisks eitrofs ezers, stipri aizaudzis ar parasto niedri. Ezera krastos izveidojies izcils pārejas purvu un slīkšņu biotops, kurā sastopamas daudzas retas vaskulāro augu un sūnu sugas. Viena no nedaudzām kūdrāja doņa atradnēm Latvijā. Nozīmīga putnu aizsardzības vieta - daudz ES Putnu direktīvas 1.pielikuma putnu sugu (lielais dumpis, melnais stārķis, sējas zoss, jūras ērglis, niedru lija, pļavas lija, zivju ērglis, rubenis u.c.) nelielā teritorijā. Migrācijas laikā nozīmīga vieta sējas zosīm.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav