Karte

Teritorija nozīmīga purvaini mežu aizsardzībai Kurzemē.

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi 91D8 Purvaini meži, 9080* Staignāju meži, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros noris vai iespējama dabiska atjaunošanās un 7140 Pārejas purvi un slīkšņas.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532200
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novads
Platība: 77,69 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk