Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532200
Administratīvais iedalījums: Alsungas novads
Platība: 79 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija nozīmīga purvaini mežu aizsardzībai Kurzemē. Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi 91D8 Purvaini meži, 9080* Staignāju meži, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros noris vai iespējama dabiska atjaunošanās un 7140 Pārejas purvi un slīkšņas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav