Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (DAP ZBR) administrācijas īstenotā projekta „Klimata izmaiņas: ietekme, pielāgošanās un izmaksas Baltijas jūras reģionā” (BaltCICA) ietvaros maija beigās Alojas, Salacgrīvas, Liepupes, Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu skolēni veica ūdens bioloģiskās kvalitātes apsekojumus Korģītē, Liepupē, Joglā, Aģē un Pēterupē. Apsekojuma mērķis bija izvērtēt Rīgas līcī ietekošo upju bioloģisko kvalitāti un to iespējamo ietekmi uz piekrastes ūdeņu eitrofikāciju. Tika secināts, ka neraugoties uz apdzīvoto vietu klātbūtni, Liepupē, Aģē, Pēterupē ūdens bioloģiskās kvalitāte vērtējama kā laba. To lielā mērā nosaka pašu upju lejteces raksturs ar straujtecēm, kurās pieaug to bioloģiskās pašattīrīšanās potenciāls. Apsekojumiem tika izmantota DAP ZBR izstrādātā Sabiedriskā upju ūdens kvalitātes monitoringa metodika.
Papildus Joglas un Korģes upju krastos ar skolēnu palīdzību tika veidota piekrastes ainava, atjaunoti avoksnāji, vienlaikus veicinot arī teritorijas bioloģiskās daudzveidības ietilpības palielināšanos.
 

Tādējādi skolēni ieguva praktisku pieredzi ne tikai ūdeņu kvalitātes noteikšanā, bet arī guva reālu pārliecību par spēju pašu spēkiem sakārtot upju piekrastes joslas, no bioloģiskās daudzveidības viedokļa tās padarot daudz ietilpīgākas.
No 2009.gada jūlija līdz 2010.gada jūnijam notikuši jau 13 šādi praktiskie semināri vairākās ZBR piekrastes pašvaldībās, kuros kopā piedalījušies vairāk kā 300 dalībnieku. BaltCICA projekta ietvaros šāda veida semināri turpināsies arī šajā un nākamajā gadā.

Informāciju sagatavoja:
Andris Urtāns
Pārvaldes ZBR administrācijas
BaltCICA projekta vadītājs