Ašenieku purvs karte

Nozīmīga augsto purvu, vairāku ligzdojošu putnu sugu un retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzības teritorija.

No aizsargājamām putnu sugām sastopamas - mazais ērglis, bezdelīgu piekūns, rubenis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, lietuvainis, kuitala, purva tilbīte u.c., no bezmugurkaulniekiem - apšu zaigraibenis, apšu raibenis, spilgtā purvuspāre.

Ašenieku purvs
Dabas liegums Ašenieku purvs. Foto: Regīna Indriķe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0512300
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Vārkavas pagasts.
Platība: 1575 ha
Dibināšanas gads: 1977 
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk