Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532300
Administratīvais iedalījums: Apes novada Apes pilsēta ar lauku teritoriju.
Platība: 76 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorijas izveidota, lai saglabātu divus ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopus: pārejas purvu un purvainus mežus ap to. Īpaši bagātīgas ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu sugu - lēzeļa lipares un purva sūnenes atradnes. Teritroijā ir klajš pārejas un zāļu purvs, kas izveidojies aizaugot ezeram. Purvu ietver purvains priežu mežs, kā arī nosusināti priežu un jaukto koku meži. Sastopamas bagātīgas gada staipekņa audzes.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav