Atrašanās vieta Latvijā

Teritorijas izveidota, lai saglabātu divus ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopus: pārejas purvu un purvainus mežus ap to. Īpaši bagātīgas ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu sugu - lēzeļa lipares un purva sūnenes atradnes.

Teritroijā ir klajš pārejas un zāļu purvs, kas izveidojies aizaugot ezeram. Purvu ietver purvains priežu mežs, kā arī nosusināti priežu un jaukto koku meži. Sastopamas bagātīgas gada staipekņa audzes.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532300
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Apes pagasts.
Platība: 76 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk