Karte

Teritorija veidota, lai aizsargātu augstā purva, pārejas purva un purvainu mežu biotopus. Purvā daudz nelielu minerālsalu. Dabas liegumā sastopamas tādas īpaši aizsargājams augu sugas kā stāvlapu dzegužpirkstīte, plankumainā dzegužpirkstīte, purva sūnene, gada staipeknis.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0502100
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Mārkalnes pagasts.
Platība: 122 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk