Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - staignāju meži 9080*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, neskarti augstie purvi 7110*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*, upju straujteces un dabiski upju posmi 3260.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā teritorijā dibināts mikroliegums jūras ērgļa (Haliaeetus albicilla) aizsardzībai. Tā pat teritorijā konstatēta reti sastopama ķērpju suga - zvīņainā telotrēma (Thelotrema lepadinum), kuru var konstatēt uz platlapju un menalkšņu mizas, labas un izcilas kvalitātes DMB biotopos, un parastā īve (Taxus baccata), kas ir ierakstīta Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā un Latvijas Sarkanajā grāmatā 1.kategorijā. Abām sugām aizsardzībai var veidot mikroliegumu.
 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0537400
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasts
Platība: 562,33 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk