Bēnes aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490120
Administratīvais iedalījums: Auces novada Bēnes pagasts
Stādīšanas gads: 1880, pieder pie Bēnes muižas apstādījumiem.

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Aleju pamatā viedo dažāda vecuma platlapju koki, to skaitā arī bioloģiski veci koki ar dobumiem. Alejā konstatēta īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleurostikta Pleurosticta acetabulum, alejā sugai ir labas izplatīšanās iespējas. Aleja atbilst tipiskai lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita dzīvotnei. Alejas koku dobumi ir daudzveidīgi, konstatēti dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, atmirusī koksne.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: