2019

2018

2018

2018

2017

2015

Zaļie maršruti

Šis ir materiāls, kas palīdzēs mērot aizraujošu un piedzīvojumiem bagātu ceļojumu pa Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu Zaļajiem maršrutiem. Par “zaļajiem” sauc maršrutus, kas ved uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kur rūpes par dabas un cilvēka radītām vērtībām uzņēmusies valsts. Šie maršruti ir “zaļi” arī tāpēc, ka tūrisma pakalpojumu sniedzēji parūpējušies par vides pieejamību cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības.

2015

2014

ES neesmu TAVA mantiņa! 

Buklets par CITES jeb 1973. gada Vašingtonas konvenciju
“Par starptautisko tirdzniecibu ar apdraudetajam savvaļas dzivnieku un augu sugām”.

2014

2014

2014

2014

2013

2013

 

2010

2009

2009

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkuma izdevums. Iepazīstina ar  parka dabas un  kultūrvēsturiskajām vērtībām, to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī ar plānoto zonējumu un dažādiem plānotiem, kā arī jau esošiem ierobežojumiem dabas parka teritorijā.

2008

Mūsu vēlme un prasme sadzīvot ar dabu palīdz izdzīvot daudzām dzīvnieku un augu sugām. To vidū ir arī Latvijā vienīgā lāču suga – brūnais lācis (Ursus arctos).

2008

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkuma izdevums. Apkopota informācija par dabas vērtībām, to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī svarīgākajiem saistošajiem noteikumiem, kas regulē saimniecisko darbību teritorijā.

2008

Informē par retu augu aizsardzību un aicina tos nepirkt un netirgot.

2008

LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.

2008

LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.

2008

LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.

2008

LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.

2008

LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.

2008

2006

Apkopota informācija par  īpaši aizsargājamas sugas un 2006. gada kukaiņa - lapkoka praulgrauža, bioloģiju un ekoloģiju.

2006

Informē par CITES konvencijas aizsardzībā esošajām sugām, kas visbiežāk kļūst par nelegālu suvenīru tūristu bagāžās.

2006

Informē par Latvijas pļavās un mežos sastopamajām lakstaugu sugām, kuras apdraud tirdzniecība zāļu tirdziņos. 

2006

2003

Zaļā Ziemeļkurzeme -Stāsta par daudzveidīgajām atpūtas iespējām Talsu rajonā. Apskatīti gan intereses objekti dabas tūristiem, gan kultūrvēsturiskās vietas.