Cārmaņa ezers
Cārmaņa ezers karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0303100
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Aulejas pagasts; Aglonas novada Grāveru pagasts.
Platība: 529 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Dabīgs nepiesārņots eitrofs ezers ar Latvijā īpaši aizsargājamiem biotopiem (akmeņaina grunts ezeros, smilšaina grunts ezeros) un īpaši aizsargājamu sugu - mieturu hidrillu. Agrāk ezerā konstatētas dortmana lobēlija un gludsporu ezerene. Ezers ļoti ainavisks - līčains, ar mežainiem krastiem. Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopa - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju - saglabāšanā.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav