Sala

Foto: Agnese Priede

karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513600
Administratīvais iedalījums: Brocēnu novada Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju.
Platība: 15 ha
Dibināšanas gads: 1923
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga platlapju mežu aizsardzības teritorija. Uz ezera salas dominē ozols, liepa, osis. Salas biotopi īpaši piemēroti šeit sastopamajam vidējam dzenim, Latvijā retam un aizsargājamam putnam. 

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav