Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros izdevusi piecus tematiskus plakātus par dažādām ekosistēmām un dabas vērtībām tajās. Plakāti bez maksas ir pieejami projekta ietvaros izveidotajos sešos dabas izglītības centros Latvijas reģionos – DIC „Meža māja”, Ķemeros; DIC „Ziemeļvidzeme”, Salacgrīvā; DIC „Vecupītes”, Vecupītēs (Kocēnu pagastā); DIC „Rāzna”, Lipuškos (Mākoņkalna pagastā); DIC „Pauguri”, Līgatnes dabas takās; DIC „ Jaundome” Jaundomē (Ezernieku pagastā).

 

Dabas izglītības centros plakāti tiks izmantoti kā vizuālais papildinājums dabas izziņas nodarbībās, kā arī pasākumu laikā un ļaus centru apmeklētājiem uzzināt ko vairāk par ezeru pasauli, daudzveidīgo Gauju, augu pielāgošanos videi, Latvijā sastopamajām ķērpju sugām un melno stārķi.

 

Plakāti pieejami arī elektroniskā veidā >>>

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Pendere

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.