Skolēni devušies vasaras brīvlaikā un varētu šķist, ka Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centros arī iestājies miers un klusums, tomēr tajos joprojām notiek aktīva rosība. Iespēju uzzināt ko vairāk par Latvijas dabas vērtībām izmanto ģimenes ar bērniem, dažādu vides izziņas nometņu dalībnieki un citi interesenti.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izveidoto dabas izglītības centru piedāvājumu vasarā aktīvi izmanto ģimenes ar bērniem, kuras dodas tuvākā vai tālākā braucienā pa Latviju. Arī ar Latvijas vides aizsardzības fonda un pašvaldību finansiālu atbalstu rīkoto vides un radošo nometņu dalībnieki labprāt apmeklē dabas izglītības centrus vai to darbinieku vadītas nodarbības. Aktīva sadarbība norisinās arī ar daudzām nevalstiskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, kā rezultātā kopīgi tiek rīkoti dažādi dabas izziņas pasākumi. Tādejādi dabas izglītības centru piedāvājumu izmanto ne tikai skolēni, bet arī pieaugušie, tostarp, vietējie iedzīvotāji, zemes īpašnieki un citi interesenti. Dabas izglītības centrus apmeklē arī cilvēki ar invaliditāti un daudziem no viņiem tā ir bijusi reta izdevība iepazīt tuvāko apkārtni un dabas vērtībām tajā.

 

Nācies novērot, ka pēdējo gadu laikā cilvēku dzīvesveids Latvijā ir ļoti mainījies. Zudusi ciešā saikne ar lauku vidi un dabu, līdz ar to arī iespēja iepazīt norises dabā un izprast dabas procesus. Daudziem nav zināšanu par augiem, kukaiņiem vai putniem un to nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā. Mācību gada laikā rīkotās nodarbības vai dabas izziņas pārgājieni ir iespēja mācību procesu un noteiktu izglītības satura tēmu apgūt skolēniem neikdienišķos apstākļos – dabas izglītības centra ekspozīcijā vai dabā. Vasaras sezonā ģimenes ceļojuma laikā tā ir iespēja uzzināt ko vairāk par kādu no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā un apmeklēt tūristu iecienītos objektus, piedalīties dabas izziņas pasākumos vai izspēlēt dabas izziņas spēles. Bērnu un jauniešu izglītošana un intereses radīšana par dabas aizsardzību un vides problēmām palīdzēs iesaistīt šo problēmu risināšanā ne tikai viņus, bet palīdzēs izglītot viņu vecākus, draugus un radus.

 

Dabas izglītības centri izveidoti projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros, kas tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas izglītības speciāliste, projekta „Cilvēki un daba” reģionālā vadītāja

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.