Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529400
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Vecpiebalgas pagasts.
Platība: 11 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Ministru Kabineta noteikumi:

Dabas vērtības:
Teritorija veidota apdraudētās ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma sūnu sugas lapzemes āķītes aizsardzībaikura šobrīd labi saglabājusies un nav apdraudēta. Ezeru ieskauj jauns, damakšņa tipa egļu un priežu mežs.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav