Dunika

Foto: Andris Maisiņš

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0508300
Administratīvais iedalījums: Rucavas novada Dunikas pagasts.
Platība: 1800,9 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorijas lielāko daļu aizņem Dunikas tīrelis. Dabas liegums atrodas uz parastā skābarža izplatības areāla ziemeļrietumu robežas un viens no tās izveides mērķiem ir parastā skabārža aizsardzība. Teritorijā sastopami vairāki Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi, tostarp : 7110* Neskarti augstie purvi, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9090* Staignāju meži, 9160 Ozolu meži un 91D0* Purvaini meži.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav