Karte

Teritorijas lielāko daļu aizņem Dunikas tīrelis. Dabas liegums atrodas uz parastā skābarža izplatības areāla ziemeļrietumu robežas un viens no tās izveides mērķiem ir parastā skabārža aizsardzība.

Teritorijā sastopami vairāki Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi, tostarp : 7110* Neskarti augstie purvi, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9090* Staignāju meži, 9160 Ozolu meži un 91D0* Purvaini meži.

Dunika

Foto: Andris Maisiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0508300
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasts.
Platība: 1800,9 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk