Karte

Izcila teritorija 3 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma mežu biotopu aizsardzībā – galvenokārt boreālo mežu aizsardzībā, mazākas platības aizņem melnalkšņu staignāji un jaukti platlapju meži. Veci, daudzveidīgi meži nelielā platībā, lielākā daļa no tiem atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533300
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Lejasciema pagasts.
Platība: 44 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk