Sēnes

Foto: Inita Bružika

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0522900
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Dvietes pagasts.
Platība: 121 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Plašs purvaino mežu masīvs. Konstatēti priežu niedrāji, bērzu un melnalkšņu dumbrāji. Sastopamas tādas īpaši aizsargājamas augu sugas kā - apdzira, sibīrijas skalbe, gada staipeknis. No putnu sugām konstatētas - gan melnais stārķis, ziemeļu un mazais gulbis, baltpieres zoss, brūnkaklis, garkaklis, gaigala u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav