Purvs

 

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0509500
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Staiceles un Alojas pagasts.
Platība: 488 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Rietumu tipa augstais purvs ar Trichophorum cespitosum, ko aptver purvains priežu mežs. Purvs robežojas ar Iģes upītes ieleju, kurā konstatēti smilšakmens atsegumi. Teritorijā sastopamas tādas aizsargājamas putnu sugas kā mazais ērglis, rubenis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, urālpūce, zivju dzenītis, melnā un pelēkā dzilna.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav