Atrašanās vieta Latvijā

Dendroloģiskā vērtība. Parkā ir sastopami 19 vietējas koku sugas un 14 svešzemju koku sugas. Visizplātītākās vietējas koku sugas parkā ir parastā liepa (Tilia cordata), parastais ozols (Quercus robur), parastā kļava (Acer platanoides), no svešzemju sugām dominē Holandes liepa (Tilia x europaea), parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum), platlapu liepas varietāte (Tilia platyphyllos var. grandiflora), Eiropas lapegle (Larix decidua) un Veimuta priede (Pinus strobus). Kā arī parka teritorijā ir trīs dendroloģiski vērtīgas koku sugas: Sibīrijas baltegle (Abies sibirica), Japānas lapegle (Larix caempferi) un kalnu kļava (Acer pseudoplatanus).

Dabas vērtības. Elejas muižas parks atbilst aizsargājama biotopa statusam – ES prioritārais biotops „jauktu platlapju mežu (9020*) biotops”, kurā ir sastopamas trīs īpaši aizsargājamās sugas –  lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), sīkpunktainā artonija (Arthonia byssacea) un vidējais dzenis (Dendrocopos medius). Parka teritorijā konstatēti 11 dižkoki, no kuriem vislielāko apkārtmēru 5,59 m sasniedz baltā apse (Populus alba).

Kultūrvēsturiskā vērtība. Elejas muižas parks ir valsts kultūras piemineklis kopš 1967. gada. Visas Elejas parkā esošā celtnes, pieminekļi un citas memoriāla rakstura būves liek to uzlūkot kā nozīmīgu kultūrvēsturisku vērtību, būtisku sava laikmeta domāšanas un gaumes izpausmi. Par Elejas pils parka izveidošanas laiku un autoru joprojām nav noteikta viedokļa, kaut gan pamazām sāk nostiprināties uzskats, ka tā autors varētu būt pats Berlics.

Aizstājējattēls

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470900
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Elejas pagasts
Stādīšanas gads: nav precīzu ziņu
Pārvalde. Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk