Karte

Teritorijas galvenā nozīme ir purvaino mežu aizsardzībā, kas ir prioritārs Eiropas nozīmes biotops.

Koki
Gasparsona purvs. Foto Alda Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500200
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Daudzeses pagasts.
Platība: 26 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk