Karte

Teritorija veidota ES Biotopu direktīvas biotopu - pārejas purvi un slīķšņas un purvaini meži - aizsardzībai.

Purvs

Foto: R.Indriķe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510800
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Zvirgzdenes pagasts
Platība: 114 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk