Purvs

Foto: Ivars Leščinskis

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510400
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Līdumnieku pagasts
Platība: 2012,65 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ietver 2 purvus un distrofu ezeru - Lebedinecu ez. Izcili austrumu tipa augstie purvi ar ārkausa kasandru. Daļu teritorijas aizņem pārejas purvi un slīkšņas purvaini meži, kas ir ES aizasrgājami biotopi. Sastopams rets bērzu hibrīds - pundurbērzs. Purva dienvidrietumu daļā sastopams baltais baltmeldrs, izcili biotopi dzērvēm.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav