Hotenbergas parka atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Dendroloģiskā vērtība. Hoftenbergas parka dendroloģiskās konstatētas 26 vietējās un 33 svešzemju koku un krūmu sugas. Par dendroloģiski vērtīgāko parkā var atzīt atsevišķās grupās izklaidus stādītas ievērojama izmēra Eiropas lapegles Larix decidua, Ledebūra lapegles Larix ledebourii, bet sevišķi jāuzsver deviņas lielu dimensiju Japānas lapegles Larix kaempferi koki, kas saglabājušies no parka veidošanas laikiem. Pastāv uzskats, ka Japānas lapegles introdukcija un plašāka izmantošana apstādījumos Latvijā notikusi galvenokārt pēdējos 50-80 gadus, vecu lielu izmēru koku Latvijā nav, tādēļ sugai pat nav noteikti dižkoka izmēri. Šeit augošās Japānas lapegles sasniedz 30 m augstumu pie stumbra apkārtmēra no 33 līdz 78 cm. Par dendroloģiski vērtīgiem uzskatāmas arī daudzās lielu izmēru stepes gobas, kas sastopamas gan parka jaunajā, gan arī vecajā daļā, un arī šai koku sugai nav noteikti dižkoku izmēri. Šajā parkā konstatētas vismaz 92 stepes gobas, pie kam sugai vērojama arī aktīva pašizsēja. Jāpiezīmē, ka lielākā no stepes gobām sasniegusi ļoti ievērojamus izmērus – P 397 cm, un ir uzskatāma par vienu no lielākajiem (ja ne lielāko zināmo) sugas eksemplāriem valstī.

Dabas vērtības. Parkā konstatēts 1 dižkoku parametrus sasniedzis koks – parastais osis. Parka teritorija kopumā ir bioloģiski vērtīga un samērā bagāta ar aizsargājamajām sugām. Sevišķi tas sakāms par parka vecāko daļu, kas atrodas uz Daugavas nogāzes. Parka vecākajā daļā konstatētas atsevišķas aizsargājamo kukaiņu sugās – lielais asmalis Peltis grossa, spožā skudra Lasius fuliginosus, kā arī putnu – vidējais dzenis Dendrocoptes medius un mazais zīriņš Sternula albifrons (suga gan nav saistīta ar parku, bet Daugavu, kas robežojas ar to) un abinieku – zaļais krupis Pseudepidalea viridis atradnes. Šeit uz liela izmēra kokiem konstatētas divas aizsargājamas ķērpju sugas - sīkpunktainā artonija Arthonia byssacea un zaļganā henotēka Chaenotheca chlorella. No vaskulārajiem augiem šeit konstatētas atradnes villainajai gundegai Ranunculus lanuginosus L., spilvainajam ancītim Agrimonia pilosa Ledeb., savukārt parka ZR daļā, kur svešzemju koku stādījumi nav konstatēti, un teritorija funkcionāli un ainaviski vairs neatbilst parkam, konstatēta bagātīga lielās raganzālītes Circaea lutetiana L. atradne, kā arī vairāku dabisko mežu indikatoru sūnu sugas – kažocenes Anomodon longifolius un Anomodon viticulosus, plakanlapu porenīte Porella platyphylla un īssetas nekera Neckera pennata. Šajā parka daļā konstatēts, ka teritorija atbilst īpaši aizsargājamā meža biotopa 9180* Nogāžu un gravu meži prasībām.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Hoftenbergas muiža ir dibināta vietā, kur Dinaburgas pils aplenkšanai Livonijas kara laikā bija ierīkota krievu karaspēka nometne. Hoftenbergas muižas komplekss kopumā nav saglabājies. Muižas ēka, kas vairākkārt pārbūvēta, pielāgojot to dažādām vajadzībām, ir arī vairākkārt degusi. Pēc pēdējā ugunsgrēka 2002. gada 21. decembrī muižas ēka vairs netika atjaunota vai iekonservēta, ilgus gadus bija neapsaimniekota, un pašlaik ir drupu stāvoklī. Citas muižas kompleksa ēkas parka teritorijā nav saglabājušās. 

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums, atrodas aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava
Kods: LV0470180
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Naujenes pagasts
Stādīšanas gads: nav zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk