Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - staignāju meži 9080*, aluviāli meži (krastmalu un palieņu meži).

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538800
Administratīvais iedalījums: Bauskas un Aizkraukles novada Valles, Kurmenes un Sērenes pagasts
Platība: 1505,51 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk