Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - staignāju meži 9080*,  aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

2022. gada sezonā teritorijā novērota ticama jūras ērgļa (Haliaeetus albicilla) ligzdošana. Teritorijā konstatēta reti sastopama sūnu suga - smaržīgā zemessomenīte (Geocalyx graveolens), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538900
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Dāviņu pagasts​​​​​​​
Platība: 53,94 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk