attels

2013. gada jūlijā turpinās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ”Cilvēki ar dabu” un tā īstenošanas gaitā paveikto darbu prezentēšana Latgales reģionā.

 

Šobrīd ir  pabeigta ēkas daļas rekonstrukcija par dabas izglītības centru (DIC) Lipuškos, nodrošinot iespēju cilvēkiem ratiņkrēslos apmeklēt DIC „Rāzna”. Centra tuvumā izveidota sajūtu taka, tiek izstrādātas nodarbību programmas, iepirkts nodarbībām nepieciešamais aprīkojums un nojume āra aktivitātēm. Laikā, kamēr tiek veidota pastāvīgā ekspozīcija, DICā  izvietota Gaujas nacionālā parka fonda veidotā izstāde „Manas mitrās mājas”. Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu tiek realizēts projekts „Dabas izglītības centri- sabiedrības dabas apziņas veidotāji”. Tā ietvaros izgatavotās vides izziņas spēles un radošās darbnīcas paver iespēju pilnveidot un dažādot dabas izglītības centru piedāvājumu.

 

Dabas izglītības centra „Rāzna” atklāšana iecerēta rudenī, tomēr arī šobrīd to apmeklē interesenti. 17.jūlijā DIC „Rāzna” apciemoja 55 3.Vislatvijas vecticībnieku jauniešu salidojuma dalībnieki. Viņi apmeklēja izstādi „Manas mitrās mājas”, iepazinās ar projekta aktivitātēm, tostarp programmām, kas tiek izstrādātas, izstaigāja sajūtu taku, iesaistījās dabas izziņas spēlēs un testēja darba uzdevumus tēmai „Abinieki”. Uzzinājuši, ka arī ziemā notiks nodarbības, pieteicās aktivitātēm laikā, kad Rāznas ezeru  klās ledus.

 

Projekts un dabas izziņas spēles prezentēti arī Krāslavas un Daugavpils novada domes sadarbībā ar Utenas pašvaldību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros īstenotā projekta  „Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā”/”Jaunieši dabai” noslēguma pasākumā 18. jūlijā Krāslavā. Projekta „Jaunieši dabai” koordinatore J.Bubina atzīst, ka abi projekti cieši saistīti ar sabiedrības dabas apziņas veidošanu un ir gandarīta par izveidojušos sadarbību. Pasākumu apmeklēja dažāda vecuma bērni no pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”, ģimenes ar bērniem, jaunieši no Latvijas un Lietuvas.

 

Savukārt 20.jūlijā Krāslavas pilsētas svētku ietvaros AAA „Augšdaugava” zirgu sētā „Klajumi” rīkotajā pasākumā – zirgu un dabas izrādē „Kumeļu rotaļas” ikviens varēja iegriezties Dabas aizsardzības pārvaldes informatīvi- izglītojošā teltī un uzzināt ko jaunu. Plašu interesentu loku piesaistīja dabas izziņas spēles „Upes tīrīšana” un „Ekosistēmas”. Pasākuma laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvēm I.Muskarei un R.Indriķei bija iespēja stāstīt par unikālu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu apvidu ”Augšdaugava”, tajā sastopamām vērtībām, dabai draudzīgu saimniekošanu un pārrobežu sadarbības projektiem. Pasākumu apmeklēja dažāda vecuma bērni un jaunieši, ģimenes ar bērniem, pieaugušie un arī ārzemnieki.

 

Jāatzīmē, ka spēles aktivitāšu īstenošanai izmanto ne tikai Dabas aizsardzības pārvalde, bet arī sadarbības partneri, tādejādi, sniedzot zināšanas par dabu un dabas vērtībām, izglītojot un veidojot atbildības sajūtu par dabas vērtību saglabāšanu un motivējot aktīvai darbībai dabas aizsardzībā.

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvaldes

dabas izglītības speciāliste,

projekta reģionālā vadītāja

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Radošās darbnīcas  finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.